Hoe willen wij dat bereiken?

We willen zoveel mogelijk meisjes die zich bij BEVO aanmelden train- en speelgelegenheid geven tot de leeftijdscategorie van de U17. Tot die leeftijd proberen we sportieve prestaties te verzoenen met onze maatschappelijke rol. We doen dat door zoveel ploegen als nodig en mogelijk te vormen met meisjes van een gelijkaardig niveau of gelijke leeftijd, die in functie van de mogelijkheden van de groep provinciaal of regionaal aantreden.


 • We laten alle speelsters zoveel mogelijk spelen op hun niveau. Speelsters die sneller evolueren kunnen een jeugdcategorie hoger worden ingedeeld. De indeling van de groepen is en blijft een delicate kwestie. Daarom overleggen de BEVO-jeugdtrainers regelmatig met elkaar. Ons principe is en blijft dat we pogen homogene groepen te maken zodat elk meisje zich maximaal kan ontplooien. Hierbij wordt er dus primordiaal met het niveau van de speelster rekening gehouden en minder met leeftijden en vriendinnetjes. Hoe homogener de groep is, hoe beter men kan werken. Uitzonderingen daarop zijn enkel mogelijk omwille van praktische of organisatorische redenen.
 • Bij sterke positieve of negatieve evolutie van een jongere kan er tijdens het seizoen nog een verschuiving van groep gebeuren na evaluatie & overleg.
 • De eindbeslissing inzake indeling van ploegen ligt steeds bij de respectievelijke sportieve of technische cellen (jeugd/senioren).
 • Bij de jeugd leggen we de nadruk op vorming en vooruitgang, het resultaat van de ploeg komt “meestal” pas op de 2° plaats. Hoe ouder, hoe meer ook het resultaat de bovenhand kan nemen. Hiernaast willen we zeker dat de jeugdspeelsters zoveel mogelijk plezier beleven. Plezier met anderen maar vooral ook het plezier van het leren van nieuwe vaardigheden.
 • Het is steeds een delicate en moeilijke opdracht om iedere speelster van een ploeg even veel te laten spelen. De BEVO-jeugdtrainers krijgen de opdracht om dat na te streven, maar wel op seizoensbasis (en niet per individuele wedstrijd bekeken). Daarnaast wordt uiteraard aanvaard dat de trainers ook rekening houden met elementen zoals inzet, luisterbereidheid, discipline en een grote aanwezigheid op trainingen, matchen en eventuele andere activiteiten.
 • In bekerwedstrijden, jeugd Champions League & eindronden komt het resultaat wel op de 1° plaats. Meisjes die op een hoger niveau dan hun leeftijd competitie spelen kunnen dan voor de bekerwedstrijden of eindronde het team van hun leeftijdsgenoten komen versterken.
 • Onze  jeugdwerking biedt aan meisjes met talent kansen die andere clubs niet altijd kunnen bieden (trainingsfrequentie, trainingsintensiteit, trainen met meisjes van hetzelfde of een hoger niveau, deelname jeugd Champions League, …). We staan dan ook open voor talentvolle meisjes uit de regio die onze jeugdploegen willen komen versterken, en die zo hun eigen ontwikkelkansen ten volle willen benutten door meer en/of op een hoger niveau te trainen. Op die manier bieden we hen maximaal kansen, en investeren we ook in de clubtoekomst. Talentvolle meisjes van de U13 tot U17 worden actief op de kansen bij BEVO gewezen, echter zonder een al te assertieve rekruteringscommunicatie te gaan voeren.

Vanaf de seniorenploegen laten we de sportieve prestaties primeren. We proberen met zo veel mogelijk speelsters uit de eigen jeugd op een zo hoog mogelijk provinciaal of nationaal niveau te presteren.

 • Vanaf de seniorenploegen wordt het aantal ploegen beperkt, in functie van 
  • de financiële, infrastructurele en andere mogelijkheden van de club ;
  • de kwaliteit aan uitstroom van jeugdspeelsters uit de jeugdcategorieën die het talent en de inzet hebben om minstens in derde provinciale mee te draaien ;
  • het aantal ploegen dat noodzakelijk is om een goede doorstroming mogelijk te maken tussen de laagst en de hoogst spelende BEVO-seniorenploeg.
 • Er moet elk seizoen voldoende doorstroomruimte zijn binnen de seniorenploegen. Het kan bijgevolg dat er aan speelsters wordt opgelegd om van ploeg te veranderen.
 • Dit betekent dat er in de loop van een seizoen minimaal een tweetal evaluatiemomenten gebeuren. De jeugdtrainers en trainers van de seniorenploegen komen daarvoor bijeen, en geven indien nodig feedback aan de betrokken speelsters.
 • Ten laatste in de periode februari-maart kunnen de speelsters bij de seniorenploegen en de speelsters van de U17 desgewenst een eerste indicatie krijgen over wie er volgend seizoen een plaats kan krijgen in een van de seniorenploegen. We streven er naar om de finale beslissing mee te delen tegen half april (i.f.v. de vrijheidsaanvragen).
 • We vormen onze seniorenploegen zoveel mogelijk met eigen jeugd. We trekken enkel speelsters van buiten de club aan indien dat niet anders kan. We halen bij wijze van spreken liever een lagere eindrangschikking met eigen jeugd, dan een hogere eindrangschikking met veel speelsters van andere clubs. Enkel de eerste ploeg (Bevo A) vormt daar een uitzondering op. Om de uitstraling en naambekendheid van de club te ondersteunen, om een “droomstreefdoel” voor de jeugd te hebben en om de meest talentvolle speelsters zo lang mogelijk in de eigen club te kunnen houden is de ambitie aanwezigheid in de nationale liga (liga B of A). Indien daar externe speelsters voor nodig zijn, dan worden die daar voor aangetrokken.
 • Indien we een ploeg hebben in de nationale liga of op een ander niveau waar zonder reservenwedstrijden wordt gespeeld, dan creëren we voor U19-speelsters die nog onvoldoende speelgelegenheid krijgen voldoende speelmogelijkheden bij lager spelende ploegen.
 • Speelsters die bij BEVO gevormd zijn blijven we beschouwen als eigen jeugd, zelfs al hebben ze voor andere clubs gespeeld

We proberen een zo sterk mogelijk technisch kader te creëren.

 • Hiervoor proberen we trainers aan te trekken die we op vlak van scholing, ervaring of ambitie als een meerwaarde kunnen beschouwen. Het bezit van een pedagogisch diploma (kunnen omgaan met jongeren) strekt tot aanbeveling. We verwachten in elk geval van onze trainers dat ze bereid zijn om bijscholingen te volgen gericht naar jongeren (op de hoogte zijn & aanbrengen van recente vernieuwingen in het volleybal). Daarnaast zijn we er van overtuigd dat onze mensen voldoende gemotiveerd zijn om altijd gedreven voor de dag te komen (bezieling & energie overdragen – voorbeeldfunctie).
 • Alle ploegen trainen minstens twee keer per week. Bij de provinciale jeugdploegen is dat drie keer. Uitzonderingen voor individuele speelsters worden niet uitgesloten. We moedigen aan dat talentrijke speelsters in de mate van het mogelijke, en na afspraak met de twee betrokken trainers, af en toe een extra training meedoen met een andere ploeg (hoger spelende jeugdploeg of seniorenploeg).

We vormen één club : we streven naar een positieve sfeer, en daarbij krijgt het clubbelang voorrang op het belang van een individuele ploeg.

 • We pogen om onze meisjes op een sportieve manier te laten omgaan met elkaar en sfeer te maken in de groep, zowel op als naast het veld. In volleybal zijn de resultaten mede afhankelijk van de waarde van het geheel.
 • BE POSITIVE – THINK POSITIVE. Steek alleen energie in positieve opbouwende dingen, val niet op door negatief gedrag,… . Ook aan onze jeugdtrainers geven we door dat er veel aandacht moet besteed worden aan het positief bekrachtigen van de meisjes om hun zelfvertrouwen te stimuleren. Dit staat immers rechtstreeks in relatie tot hun manier van omgaan met hun fouten en faalangst.
 • In geval dat (door een trainer of het bestuur) gevraagd wordt en mogelijk is verwachten we dat onze speelsters zich niet alleen voor hun eigen ploeg inzetten, maar occasioneel ook meespelen met andere ploegen (bv. speelstersgebrek, bepaalde matchen die moeten gewonnen worden, …).

We zorgen er samen voor dat we over de nodige middelen beschikken om de werking te verzekeren.

BEVO organiseert geregeld nevenactiviteiten om financieel te kunnen rond komen. Voor dergelijke activiteiten wordt van alle leden, speelsters, trainers en bestuursleden een sterk engagement verwacht. Het is de taak van ploegafgevaardigden en trainers om hun team daarvoor warm te maken. Anderzijds is het de taak van het bestuur ervoor te zorgen dat alle activiteiten ook voldoende draagvlak hebben, en dat zij die hiervoor het hardst gewerkt hebben ook beloond worden.

Ook de sponsorwerving ten behoeve van de club gebeurt samen met de leden. We verwachten dat iedereen hier mee inspanningen voor levert.

De hoogte van het lidgeld wordt elk jaar geëvalueerd op basis van de verwachte inkomsten van de andere twee grootste inkomstenposten - sponsoring en nevenactiviteiten - waaraan de leden ook zelf een grote bijdrage kunnen leveren. Indien de inkomsten op die laatste twee posten verminderen, dan is een stijging van het lidgeld onvermijdelijk.